Cene

Vse cene izdelkov, ki so v spletni prodaji so v evrski valuti (EUR oz. €). Navedene cene ne vključujejo DDV , ker na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 podjetje BBIT d.o.o., Celovška cesta 144, 1000 Ljubljana ni zavezanec za DDV. To pomeni, da se, v primeru spremembe obstoječega statusa podjetja, bodo cene spremenile za odstotek DDV- ja oz. na obstoječo ceno se doda 22% DDV.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Za izdelek naročen po želji naročnika prodajalec sporoči ceno in velja na dan potrditve naročila s strani kupca in prodajalca.

 

Na ceno izdelka se doda tudi strošek prevoza oz. dostave in špediterski ter ostali stroški, če je nakup izven območja EU. Pri nastanku drugih morebitnih stroških, se kupec posebej obvesti o nastalih stroških.

 

Trenutno veljajo navedene cene izdelkov, ki se pa lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 

Zakonodaja

 

94. člen
(oprostitev obračunavanja DDV)

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 eurov obdavčljivega prometa.

(2) Obračunavanja DDV je oproščena tudi dobava blaga in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 eurov. Za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se kot davčni zavezanec za namene tega zakona šteje eden od članov kmečkega gospodinjstva, zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga člani kmečkega gospodinjstva, zavezanci za dohodnino iz te dejavnosti določijo za predstavnika.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena , se lahko davčni zavezanec odloči za obračunavanje DDV v skladu s tem zakonom. Davčni zavezanec mora izbiro vnaprej priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

(4) Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev obračunavanja DDV v skladu s tem členom, nima pravice do odbitka DDV v skladu s 63. členom tega zakona , niti ga ne sme izkazovati na izdanih računih.

(5) Če povezane osebe opravljajo dobave blaga iste vrste oziroma storitve iste narave, se za namene tega člena skupni znesek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.

(6) Iz posebne ureditve po tem členu so izvzete naslednje transakcije:

a)    dobave novih prevoznih sredstev, ki so opravljene pod pogoji iz 2. točke 46. člena tega zakona ;

b)    dobave blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravi davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža.

(7) Obdavčljivi promet iz prvega odstavka tega člena  obsega naslednje zneske, brez DDV:

-      znesek obdavčenih dobav blaga in storitev;

-      znesek transakcij, ki so oproščene v skladu z 52., 53., 54. in 55. členom tega zakona ;

-      znesek transakcij z nepremičninami, finančnih transakcij iz 4. točke 44. člena tega zakona  ter zavarovalnih storitev, razen če so te transakcije postranske transakcije.

(8) V obdavčljivi promet iz prejšnjega odstavka se ne všteva odtujitev opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev.

(9)V obdavčljiv promet iz prvega odstavka tega člena  se pri fizični osebi všteva obdavčljiv promet, ki ga fizična oseba dosega iz naslova opravljanja neodvisne gospodarske dejavnosti (kot samostojni podjetnik, zasebnik oziroma fizična oseba).

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011: 94. člen ZDDV-1

Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12: ZDDV-1-NPB9

Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14: ZDDV-1-NPB10

Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15: ZDDV-1-NPB11

 


Da Ne
Izdelek je bil poslan v košarico
X
Nadaljuj nakup View cart